Kancelaria Radcy Prawnego Igor Juckiewicz:

+48 515 749 265

biuro@kancelariainplus.pl

ul. Ducha Świętego 5, 87 - 100 Toruń

Windykacja

Jakie są opłaty sądowe od powództwa o zapłatę?

Windykacja należności wiąże się z kosztami sądowymi. Opłata sądowa od pozwu o zapłatę wynosi zasadniczo 5% wartości przedmiotu sporu. Jeśli więc dochodzimy zapłaty od dłużnika kwoty 30000 zł, opłata sądowa wyniesie 1500 zł. W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się opłatę stałą od pozwu, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji, przy wartości przedmiotu zaskarżenia: 1) do 2000 złotych – 30 złotych;
2) ponad 2000 złotych do 5000 złotych – 100 złotych;
3) ponad 5000 złotych do 7500 złotych – 250 złotych;
4) ponad 7500 złotych – 300 złotych.
W postępowaniu uproszczonym rozpoznawane są m.in. sprawy należące do właściwości sądów rejonowych o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych. Przykładowo, jeśli windykacja dotyczy zapłaty za sprzedany towar o wartości 10 000 zł, opłata sądowa od pozwu wyniesie 300 złotych. Należy pamiętać, że powód ma prawo żądać od pozwanego zwrotu kosztów sądowych w tym opłaty sądowej od pozwu. Szczegółowe zasady dotyczące kosztów sądowych zostały uregulowane w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.


Dłużnik nie zapłacił faktury, czy mam prawo żądać odsetek?

Jeżeli dłużnik opóźnia się w zapłacie, wierzyciel może żądać, poza zapłatą należności głównej, także odsetek. W celu ustalenia wysokości odsetek, warto jest skorzystać z kalkulatorów odsetek.

Aby skorzystać z kalkulatora odsetek należy wiedzieć, jakich odsetek możemy żądać. W transakcjach handlowych pomiędzy przedsiębiorcami (np. w razie opóźnienia w zapłacie faktury VAT) z reguły będą to odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. W stosunkach pomiędzy osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą mamy prawo żądać zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie. Należy pamiętać, że w umowie strony mogą określić stopę odsetek w wysokości innej, niż przewiduje to ustawa.

© 2018 Copyright: Kancelaria Inplus