Kancelaria Radcy Prawnego Igor Juckiewicz:

+48 515 749 265

biuro@kancelariainplus.pl

ul. Ducha Świętego 5, 87 - 100 Toruń

Prawo pracy

Roszczenia pracownika w razie dyskryminacji

Pracodawca nie może różnicować sytuacji pracowników ze względu na kryteria dyskryminacyjne, do których zalicza się m.in. płeć, wiek, pochodzenie etniczne, przynależność związkowa. Jednym z przejawów dyskryminacji stanowi tzw. dyskryminacja płacowa. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Oznacza to, że jeżeli pracodawca różnicuje wynagrodzenie za pracę np. ze względu na płeć, pracownik może dochodzić od pracodawcy odszkodowania. Odszkodowanie z tytułu naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.


Pracodawca wypowiedział mi umowę o pracę, w jakim terminie mogę zaskarżyć wypowiedzenie?

Od dnia 1 stycznia 2017 r. odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, jak również żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę albo doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. Bardzo ważnym jest to, aby termin ten zachować. Uchybienie terminowi powoduje, że pracownik traci prawo do odwołania się od wypowiedzenia umowy a jego roszczenia wygasają. Sąd oddala powództwo, jeżeli pozew wniesiony został po upływie ww. terminów określonych w art. 264 KP, których nie przywrócono.


Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę zawartą na czas określony?

Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Wypowiadając umowę o pracę zawartą na czas określony, pracodawca nie musi wskazywać przyczyny wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy może więc nastąpić bez powodu.


Co to jest mobbing?

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
W razie mobbingu pracownikowi przysługują zarówno roszczenia o odszkodowanie, jak również o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.

© 2018 Copyright: Kancelaria Inplus