Kancelaria Radcy Prawnego Igor Juckiewicz:

+48 515 749 265

biuro@kancelariainplus.pl

ul. Ducha Świętego 5, 87 - 100 Toruń

Prawo spadkowe

Jak dokonać podziału majątku spadkowego?

Podziału majątku spadkowego można dokonać sądownie lub umownie. W razie porozumienia spadkobierców co do sposobu podziału majątku można dokonać podziału poprzez zawarcie umowy. Jeżeli w skład spadku wchodziła nieruchomość, podział majątku powinien nastąpić w drodze zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. W razie braku zgody co do sposobu podziału majątku spadkowego każdy spadkobierca może złożyć wniosek do sądu o podział majątku. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują, że podziału majątku może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, przez przyznanie rzeczy jednemu ze spadkobierców z obowiązkiem spłaty pozostałych lub sprzedaż rzeczy.


W jakim terminie przedawnia się roszczenie o zachowek?

Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu.


Spadkodawca miał długi, czy spadkobiercy będą odpowiadać za długi spadkodawcy?

Odpowiedzialność za długi spadkodawcy zależy od sposobu przyjęcia spadku. Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Oświadczenie składa się przed sądem lub notariuszem. Brak oświadczenia spadkobiercy w tym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia. W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Z kolei jeśli spadek został odrzucony, spadkobierca powołany do dziedziczenia nie dziedziczy spadku i nie odpowiada w ogóle za długi.

© 2018 Copyright: Kancelaria Inplus