Kancelaria Radcy Prawnego Igor Juckiewicz:

+48 515 749 265

biuro@kancelariainplus.pl

ul. Ducha Świętego 5, 87 - 100 Toruń

Alimenty i sprawy cywilne

Kiedy można żądać podwyższenia alimentów?

Zgodnie z art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Podwyższenia alimentów można więc żądać. gdy od daty uprawomocnienia się wyroku zasądzającego alimenty zmieniły się możliwości majątkowe rodziców oraz usprawiedliwione potrzeby dziecka. Zmiana stosunków musi być istotna. Sam upływ czasu nie może być podstawą zmiany wysokości obowiązku alimentacyjnego. W procesie o podwyższenie alimentów Sąd, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności, bada, w jakim stopni wzrosły potrzeby dziecka i czy wzrosły możliwości majątkowe zobowiązanego do alimentów. Należy zauważyć, że nowe sprawy o alimenty mogą być wszczynane wielokrotnie, o ile zmieniają się potrzeby dziecka oraz możliwości majątkowe rodzica.


Nie płacę alimentów – czy trafię do więzienia?

Zgodnie art. 209 § 1 i 1a k.k. kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli sprawca czynu naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Sam fakt niepłacenia alimentów nie przesądza o popełnieniu przestępstwa. Zaniechanie płacenia rat alimentacyjnych na rzecz pokrzywdzonego przez okres co najmniej 3 miesięcy należy uznać za wystarczające dla przypisania przestępstwa niealimentacji w sytuacji, gdy sprawca miał możliwość spełniania świadczeń na rzecz osoby uprawnionej. Penalizacji podlega zachowanie sprawcy, który mając ku temu realne i faktyczne możliwości, alimentów nie płaci i czyni to celowo.

© 2018 Copyright: Kancelaria Inplus